Alarmsystemen

Alarmsystemen bevatten de volledige uitrusting (centrale, detectoren en sirenes) die nodig is voor de detectie van een inbreker in de beveiligde lokalen. Alarmsystemen hebben meerdere mogelijkheden, zoals het detecteren van brand, glasbreuk, water, gas, etc.
Waarom een alarmsysteem voor uw Woning of bedrijf?

 • Beveilig uw kostbaar materiaal en gegevens.
 • Alarmsystemen werken preventief.
 • De schade blijft beperkt.
 • Een sirene schrikt af.
 • Je wordt telefonisch gecontacteerd bij inbraak.

Ontdek ons volledige gamma van alarmsystemen:

Bedrijven: verhoogde fiscale aftrek voor veiligheidsinvesteringen
Een beveiligd beroepslokaal brengt meer op dan u denkt.
Door de beveiliging van uw werkomgeving te verhogen, beperkt u niet alleen het risico op diefstal, inbraak of een overval maar ook de financiële gevolgen ervan. Bovendien creëert u een zorgeloze werksfeer voor u en uw werknemers.
Aarzel niet om gratis advies in te winnen bij de technopreventieve adviseurs van uw politiezone. Deze professionals detecteren en analyseren de sterke en zwakke punten van uw beroepslokalen.

Voor wie?
Voor zelfstandigen, KMO’s en vrije beroepen die hun beroepslokalen beveiligen.
Welk voordeel?
De investeringen in de beveiliging van uw beroepslokalen geven u recht op een verhoogde investeringsaftrek van 20,5% van de totale kost van deze investering. Dit fiscaal voordeel wordt verrekend op de winst of de baten van het jaar waarin de investeringen werden gedaan.
Voorbeeld:
Erik is zelfstandige. In 2014 investeert hij 15.000 euros voor de beveiliging van zijn beroepslokalen.
15.000 euros x 20,5% = 3.075 euros investeringsaftrek
Dit bedrag wordt in mindering gebracht van Eriks winst of baten. Een niet te onderschatten fiscaal voordeel!
 
Wat moet u doen? (vereenvoudigde procedure)
U kunt een verhoogde fiscale aftrek verkrijgen voor de investeringen die effectief betaald zijn tijdens het belastbaar tijdperk. U zult dus de uitgaven betaald in 2014 moeten vermelden in uw belastingaangifte van 2015, die u zult ontvangen in de loop van het eerste semester van het jaar. De volgende jaren dient u voor nieuwe investeringen op dezelfde manier te werk te gaan.
U moet volgende documenten ter beschikking houden van de FOD Financiën:

 • de facturen van de investeringen
 • het betalingsbewijs van de bedragen die op de facturen vermeld staan
 • de verklaring van de aannemer op de factuur (of op een bijlage) die de kwaliteit van het materiaal garandeert
 • materialen die de inbraak of geweldsuitoefening in de beroepslokalen detecteren, verifiëren of registreren.
 • voor de alarmsystemen en de volgsystemen, het bewijs van een geschreven overeenkomst met een goedgekeurde alarmcentrale
 • voor de camerasystemen, het attest dat bewijst dat het systeem werd aangegeven bij de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Wat moet de aannemer doen die beveiligingswerken uitvoert?
Hij moet op de factuur (of in bijlage) aangeven in welke beroepslokalen de werken uitgevoerd zijn en een verklaring afleggen over de kwaliteit ervan. Dit betekent dat hij moet aantonen dat de investeringen beantwoorden aan de doelstellingen zoals deze zijn vastgelegd voor dit materiaal, en dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten die specifiek in het kader van deze maatregelen worden vastgesteld (Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de investeringsaftrek). Verzeker u ervan dat uw aannemer op de hoogte is van deze bepalingen.
Lijst van het materiaal dat recht geeft op een fiscale aftrek*:

 • anti-ramkraaksystemen
 • toegangscontrolesystemen
 • vertragingselementen op de parking
 • specifiek inbraakwerend glas
 • specifiek inbraakwerende rolluiken
 • beveiligingssystemen voor deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken
 • gepantserde deuren
 • materieel voor de detectie van diefstal van goederen
 • kluis met een inbraakvertragend slot
 • kassa’s met beschermkap of een anti-graaikap
 • neutralisatiesysteem van waarden (light-CIT)
 • specifiek inbraakwerende afrastering voor bouwwerven
 • sloten en andere beveiligingssystemen van materieel op een bouwwerf
 • alarmsystemen
 • camerasystemen
 • volgsystemen

*Deze fiscale aftrek is enkel van toepassing voor de kosten die voortvloeien uit de aankoop van nieuw materiaal.
Deze rubriek bevat voorbeelden van verklaringen voor alle investeringen die zijn voorzien in het kader van deze fiscale aftrek.
Elke verklaring bevat op duidelijke en volledige wijze de wettelijke voorschriften, al naargelang het type van uitgevoerde beveiliging, die hetzij rechtstreeks op de factuur moeten worden vermeld, hetzij in een bijlage bij de factuur gevoegd worden (en dus ter beschikking worden gehouden van de FOD Financiën).
Opgelet: met betrekking tot de installatie van een alarmsysteem, moet de geregistreerde aannemer eveneens een beveiligingsonderneming zijn, erkend door de FOD Binnenlandse Zaken.